Vladimir Gerasimenko
Vera Vasilyeva
Viktor Korkiya
Gennady Abramov